ชื่อหัวหน้าครัวเรือน ที่อยู่ ค่าดัชนี 5 มิติ จำนวนตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ จำนวนคนจน TPMAP จำนวนสมาชิกในครัวเรือน วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ปชช. ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ ฐานข้อมูล
ปชช. ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ ฐานข้อมูล