รายงานปัญหาและกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือรายครัวเรือน ปี พ.ศ. 2566

ค้นหาตามพื้นที่

สถานะครัวเรือน

MPI 5 มิติ

ประเภทปัญหาที่สำรวจ

ด้านสุขภาพ
ด้านความเป็นอยู่
ด้านการศึกษา
ด้านรายได้
ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
ด้านอื่น ๆ

ประเภทครัวเรือน

มีความพร้อมสามารถพัฒนาได้
ต้องการให้สงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว
ไม่ขอรับความช่วยเหลือ
ไม่ระบุ

สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สมาชิกในครัวเรือน "มี" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สมาชิกในครัวเรือน "ไม่มี" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครัวเรือนเป้าหมายตั้งต้น 2566

อยู่
ไม่อยู่
ชื่อ-นามสกุลหัวหน้าครัวเรือน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน ชื่อปัญหา รายละเอียดปัญหา ประเภทปัญหา ตัวชี้วัด จปฐ. (ที่สอดคล้องกับปัญหา) ประเภทครัวเรือน รายละเอียดประเภทครัวเรือน วันที่สำรวจปัญหา แนวทางแก้ปัญหา รายละเอียดการแก้ปัญหา ความต้องการ ผู้สำรวจปัญหา หน่วยงานสำรวจปัญหา จำนวนกิจกรรม วันที่เริ่มกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์กิจกรรม ผู้ดำเนินการ ครัวเรือนยากจน TPMAP (ปี 2566)
ไม่พบข้อมูล