รายงานสถิติเชิงพื้นที่ตามมิติความยากจนและการสำรวจปัญหา ปี พ.ศ. 2566

ค้นหาตามพื้นที่

ความละเอียด

ค่า default
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ระดับหมู่บ้าน

สถานะครัวเรือน

MPI 5 มิติ

ประเภทปัญหา

ด้านสุขภาพ
ด้านความเป็นอยู่
ด้านการศึกษา
ด้านรายได้
ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
ด้านอื่น ๆ

ประเภทครัวเรือน

มีความพร้อมสามารถพัฒนาได้
ต้องการให้สงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว
ไม่ขอรับความช่วยเหลือ

สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สมาชิกในครัวเรือน "มี" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สมาชิกในครัวเรือน "ไม่มี" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครัวเรือนเป้าหมายตั้งต้น 2566

อยู่
ไม่อยู่
หมู่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวนสมาชิกที่มีอาชีพเกษตรกร จำนวนสมาชิกที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวนสมาชิกที่มีอาชีพค้าขาย จำนวนสมาชิกที่มีอาชีพอื่น ๆ จำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีชีวิต มิติด้านสุขภาพ (ครัวเรือน) มิติด้านสุขภาพ (คน) จำนวนครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหาด้านสุขภาพ จำนวนคนในครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหาด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ (ครัวเรือน) มิติด้านความเป็นอยู่ (คน) จำนวนครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหาด้านความเป็นอยู่ จำนวนคนในครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหาด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา (ครัวเรือน) มิติด้านการศึกษา (คน) จำนวนครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหาด้านการศึกษา จำนวนคนในครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหาด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ (ครัวเรือน) มิติด้านรายได้ (คน) จำนวนครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหาด้านรายได้ จำนวนคนในครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหาด้านรายได้ มิติด้านการเข้าถึงบริการรัฐ (ครัวเรือน) มิติด้านการเข้าถึงบริการรัฐ (คน) จำนวนครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหาด้านการเข้าถึงบริการรัฐ จำนวนคนในครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหาด้านการเข้าถึงบริการรัฐ จำนวนครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหาด้านอื่น ๆ จำนวนคนในครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหาด้านอื่น ๆ ครัวเรือนเป้าหมายตั้งต้น TPMAP (ปี 2566) (ครัวเรือน) ครัวเรือนเป้าหมายตั้งต้น TPMAP (ปี 2566) (คน) ครัวเรือนยากจน TPMAP (ปี 2566) (ครัวเรือน) ครัวเรือนยากจน TPMAP (ปี 2566) (คน)
ไม่พบข้อมูล