รายงานสรุปมิติความยากจนและการสำรวจปัญหารายครัวเรือน ปี พ.ศ. 2566

ค้นหาตามพื้นที่

สถานะครัวเรือน

MPI 5 มิติ

ประเภทปัญหาที่สำรวจ

ด้านสุขภาพ
ด้านความเป็นอยู่
ด้านการศึกษา
ด้านรายได้
ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
ด้านอื่น ๆ

ประเภทครัวเรือน

มีความพร้อมสามารถพัฒนาได้
ต้องการให้สงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว
ไม่ขอรับความช่วยเหลือ
ไม่ระบุ

สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สมาชิกในครัวเรือน "มี" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สมาชิกในครัวเรือน "ไม่มี" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครัวเรือนเป้าหมายตั้งต้น 2566

อยู่
ไม่อยู่
ชื่อ-นามสกุลหัวหน้าครัวเรือน อาชีพหัวหน้าครัวเรือน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ รายได้ครัวเรือน/ปี หนี้ในระบบ/ปี หนี้นอกระบบ/ปี เงินออม/ปี มิติด้านสุขภาพ จำนวนปัญหาด้านสุขภาพที่สำรวจ มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวนปัญหาด้านความเป็นอยู่ที่สำรวจ มิติด้านการศึกษา จำนวนปัญหาด้านการศึกษาที่สำรวจ มิติด้านรายได้ จำนวนปัญหาด้านรายได้ที่สำรวจ มิติด้านการเข้าถึงบริการรัฐ จำนวนปัญหาด้านการเข้าถึงบริการรัฐที่สำรวจ จำนวนปัญหาด้านอื่น ๆ ที่สำรวจ จำนวนปัญหาทั้งหมดที่สำรวจ จำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวนสมาชิกที่มีอาชีพเกษตรกร จำนวนสมาชิกที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวนสมาชิกที่มีอาชีพค้าขาย จำนวนสมาชิกที่มีอาชีพอื่น ๆ จำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีชีวิต ครัวเรือนยากจน TPMAP (ปี 2566) ระดับการแก้ไขเร่งด่วน
ไม่พบข้อมูล