รายงานสถิติการดำเนินงานเชิงพื้นที่ ปี พ.ศ. 2566

ค้นหาตามพื้นที่

ความละเอียด

ค่า default
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ระดับหมู่บ้าน

สถานะครัวเรือน

MPI 5 มิติ

ประเภทปัญหาที่สำรวจ

ด้านสุขภาพ
ด้านความเป็นอยู่
ด้านการศึกษา
ด้านรายได้
ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
ด้านอื่น ๆ

ประเภทครัวเรือน

มีความพร้อมสามารถพัฒนาได้
ต้องการให้สงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว
ไม่ขอรับความช่วยเหลือ

สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สมาชิกในครัวเรือน "มี" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สมาชิกในครัวเรือน "ไม่มี" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครัวเรือนเป้าหมายตั้งต้น 2566

อยู่
ไม่อยู่
หมู่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวนคน จำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครัวเรือนใหม่ ที่ปรับปรุงพิกัด ที่รอยืนยันข้อมูล ที่ได้รับการยืนยัน ที่ไม่ได้รับการยืนยัน ที่มีการบันทึกรูปครัวเรือน ที่มีการสำรวจปัญหา ที่มีกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล