รายงานสถิติการดำเนินการรายตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2566

ค้นหาตามพื้นที่

ความละเอียด

ค่า default
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ระดับหมู่บ้าน

สถานะครัวเรือน

ตัวชี้วัด

กรองเฉพาะ
ตัวชี้วัดที่ผ่านตามข้่อที่เลือก
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านตามข้อที่เลือก

* ถ้าไม่เลือกเลยจะกรองทั้งผ่าน/ไม่ผ่าน

สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สมาชิกในครัวเรือน "มี" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สมาชิกในครัวเรือน "ไม่มี" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครัวเรือนเป้าหมายตั้งต้น 2566

อยู่
ไม่อยู่

MPI 5 มิติ

หมู่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ ตัวชี้วัดข้อที่ จำนวนครัวเรือนที่ตกตัวชี้วัด จำนวนคนในครัวเรือนที่ตกตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหาในตัวชี้วัด จำนวนคนในครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหาในตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหากับตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ จำนวนคนในครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหากับตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ จำนวนประเภทครัวเรือนมีความพร้อมสามารถพัฒนาได้ จำนวนประเภทครัวเรือนต้องการให้สงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว จำนวนประเภทครัวเรือนไม่ขอรับความช่วยเหลือ จำนวนประเภทครัวเรือนไม่ระบุ จำนวนครัวเรือนที่มีแนวทางการแก้ปัญหาด้วยสิ่งของ จำนวนครัวเรือนที่มีแนวทางการแก้ปัญหาด้วยเงินสงเคราะห์ จำนวนครัวเรือนที่มีแนวทางการแก้ปัญหาด้วยสาธารณูปโภค จำนวนครัวเรือนที่มีแนวทางการแก้ปัญหาอบรม/ศึกษาดูงาน/พัฒนาความสามารถ จำนวนครัวเรือนที่มีแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการประสานส่งต่อ จำนวนครัวเรือนที่มีแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น ๆ
ไม่พบข้อมูล